Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
 • PL-BY-UA 2014-2020
 • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W  URZĘDZIE GMINY PŁASKA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Płaska jest

      Wójt Gminy  Płaska     Płaska 53   16-326 Płaska.

 1. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Gminy  Płaska – adres e-mail: iodo@plaska.pl
 1. Urząd Gminy Płaska może przetwarzać dane osobowe klientów celach realizacji ustawowych zadań Wójta określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonymw treści zgody.
 1. Dane osobowe klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne -w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty-zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wójta Gminy Płaska.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
 2. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 1. Klient ma prawo żądać od administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych swoich  danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art.6 ust.1 lit. a RODO – klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. W przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy narusza przepisy RODO – klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do :

          Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

             Ul. Stawki 2, 00-193    Warszawa

 1. Podanie przez klienta danych osobowych jest:
 • warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Płaska i wynika z przepisów prawa
 • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Płaska
 1. Dane osobowe klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczy konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Urzędu Gminy Płaska.
 1. Urząd Gminy Płaska może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Sekcja 8

 • PL-BY-UA 2014-2020
 • Funded by the European Union
 • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.